Κεφάλαιο 2 - Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στην έννοια του αλγορίθμου. Αλγόριθμος, σύμφωνα με το βιβλίο, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος.

Τα πέντε κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος είναι:

Ένας αλγόριθμος μπορεί να αναπαρασταθεί με:

Για την συγγραφή ενός αλγορίθμου χρησιμοποιούνται:

Μεταβλητές: Πρόκειται για ένα γλωσσικό αντικείμενο (το οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και όνομα) όπου χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει ένα στοιχείο εισόδου. Μπορούμε να θεωρήσουμε τις μεταβλητές ως θέσεις μνήμης με συγκεκριμένο όνομα όπου περιέχεται μια τιμή η οποία και μπορεί να μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. Οι μεταβλητές διακρίνονται σε:

Τα ονόματα των μεταβλητών μπορούν να περιλαμβάνουν πεζά ή κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και το χαρακτήρα κάτω παύλα ( _ ). Το όνομα πρέπει να ξεκινά από χαρακτήρα και όχι αριθμό χωρίς κενά. Αν επιθυμούμε την ύπαρξη δυο λέξεων τότε χρησιμοποιείται ή κάτω παύλα π.χ. Μέγιστη_Τιμή. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως όνομα μεταβλητής κάποια από τις δεσμευμένες λέξεις της γλώσσας προγραμματισμού ή ακόμη και της ψευδογλώσσας που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του αλγορίθμου

Ουσιαστικά, χρησιμποποιούμε μια μεταβλητή για να αποθηκεύσουμε σε αυτήν κάποια τιμή (είσοδο δεδομένων από το χρήστη ή το αποτέλεσμα κάποιας έκφρασης). Όταν χρησιμοποιούμε την μεταβλητή επικαλούμαστε την τιμή που αυτή περιέχει

Αποδεκτά ονόματα μεταβλητών: τιμή1, μέσος_όρος, ΜέγιστηΤιμή, Α10

Μη αποδεκτά ονόματα μεταβλητών: 12a, μέση τιμή

Σταθερές: Πρόκειται για προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν αμετάβλητες κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. Και αυτές διακρίνονται σε αριθμητικές, αλφαριθμητικές και λογικές. Η έννοια της σταθεράς θα γίνει καλύτερα αντιληπτή στο κεφάλαιο 7

Τελεστές: Πρόκειται για τα γνωστά σύμβολα των πράξεων

Εκφράσεις: Συνδυασμοί μεταβλητών ή σταθερών και τελεστών. Το αποτέλεσμα μιας έκφρασης αποδίδεται σε μια μεταβλητή με εκχώρηση τιμής π.χ. τιμή α + β, όπου το αποτέλεσμα του αθροίσματος των τιμών των μεταβλητών α και β θα εκχωρηθεί στη μεταβλητή τιμή (το βελάκι δείχνει την ενέργεια). Η τελική τιμή μια εκχώρησης εξαρτάται από την ιεραρχία των πράξεων (γνωστή από τα μαθηματικά) και τις παρενθέσεις

Αποδεκτές εκφράσεις: τιμή 5, τιμή "αρκετά", τιμή α * β, τιμή τιμή + 3

Μη αποδεκτές εκφράσεις: τιμή 5 + "χ", τιμή ασ 6, α + τιμή 6

Διάγραμμα ροής. Ένας από τους δυνατούς τρόπους απεικόνισης αλγορίθμων είναι και το διάγραμμα ροής. Τα σύμβολα αυτά είναι:

Δομή ακολουθίας

Όταν για την εκτέλεση ενός αλγορίθμου απαιτείται σειριακή εκτέλεση εντολών

Παράδειγμα 1: Ανάγνωση και εκτύπωση 2 αριθμών.

Αλγόριθμος Παράδειγμα_1
Διάβασε α, β      ή    Δεδομένα // α, β //      
άθροισμα α + β
Εκτύπωσε άθροισμα      ή    Αποτελέσματα // άθροισμα //      
Τέλος Παράδειγμα_1

Σχολιασμός διαγράμματος ροής:     

-  Οι εντολές εκτελούνται σειριακά με τη φορά των βελών

-  Πάντοτε θα υπάρχει 1 έλλειψη για αρχή και μία για τέλος

Σχολιασμός ψευδοκώδικα:


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/8/2004
Επικοινωνία: Τσιωτάκης Παναγιώτης